Privacy statement

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT STAM ADVOCATEN B.V.

STAM ADVOCATEN B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens STAM ADVOCATEN B.V. verwerkt.


Grondslagen voor verwerking

STAM ADVOCATEN B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt STAM ADVOCATEN B.V. veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van STAM ADVOCATEN B.V..

STAM ADVOCATEN B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
 • Het innen van declaraties.
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing.
 • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 • Marketing- en communicatieactiviteiten.
 • Werving en selectie (sollicitatie).

STAM ADVOCATEN B.V. verwerkt in ieder geval de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Natuurlijke personen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Indien relevant voor de dienstverlening mogelijk ook:

 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Geboortedatum en plaats
 • BSN nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Salaris- en aanverwante gegevens
 • Kenteken
 • Personeelsdossier
 • Verlof- en verzuimgegevens
 • Financiële gegevens
 • Beeld- en/of geluidsopnamen
 • overige gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening.

Rechtspersonen:

 • Naam van de onderneming en rechtspersoonlijkheid
 • Adresgegevens
 • Naam contactpersoon / contactpersonen
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • kvk nummer


STAM ADVOCATEN B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Het delen van uw gegevens

STAM ADVOCATEN B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of notaris, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van STAM ADVOCATEN B.V. zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het opmaken van notariële akten en overeenkomsten, (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast zal STAM ADVOCATEN B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van STAM ADVOCATEN B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door STAM ADVOCATEN B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, advocaat, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport. 


Beveiliging

STAM ADVOCATEN B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval STAM ADVOCATEN B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal STAM ADVOCATEN B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn

STAM ADVOCATEN B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij STAM ADVOCATEN B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

STAM ADVOCATEN B.V.

Afdeling IT & Privacy

Energiestraat 5C

1411 AN Naarden

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. STAM ADVOCATEN B.V.  neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Gebruik social media

Op de websites van STAM ADVOCATEN B.V., www.stamadvocaten.com, www.stam-advocaten.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genoemd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of buttons die u doorsturen naar social media netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. STAM ADVOCATEN B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

STAM ADVOCATEN B.V.  houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door STAM ADVOCATEN B.V. verkocht aan derden.


Cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de websites van STAM ADVOCATEN B.V. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de websites van STAM ADVOCATEN B.V. op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken.

De websites van STAM ADVOCATEN B.V. maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de websites van STAM ADVOCATEN B.V. geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. STAM ADVOCATEN B.V. heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.


Blogs

Op de websites biedt STAM ADVOCATEN B.V. mogelijkerwijs blogs aan die vrij toegankelijk zijn. Alle informatie die hierop wordt geplaatst kan door iedere willekeurige derde partij worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. STAM ADVOCATEN B.V. is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft STAM ADVOCATEN B.V.  dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy gerelateerde vragen. 


Wijziging privacy statement

STAM ADVOCATEN B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze websites


Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Charlotte de Vor (info@stam-advocaten.nl).

Dit privacy statement is opgesteld in juli 2020.